Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Flow Fit B.V.

De organisatie Flow Fit B.V., gevestigd te Burgum welke sportlessen en diverse activiteiten aanbiedt

Lid/deelnemer

Natuurlijk persoon (m/v) van 16 jaar of ouder welke deelneemt aan de sportlessen of overige activiteiten

Flow Fit B.V.Web App

Een App waarmee een lid/deelnemer zijn gegevens kan inzien, zich aan- en afmelden kan voor lessen

Credit

Een credit is een “tegoed” om te kunnen sporten

Artikel 2: Lidmaatschap en toegang

 1. De aanmelding voor het Flow Fit B.V. sportabonnement vindt plaats door het inschrijfformulier op onze website (www.flowfit.nl) volledig en waarheidsgetrouw in te vullen en te verzenden. Naast online aanmelden is aanmelding in onze vestiging ook mogelijk.
 2. Het abonnement en de betalingsverplichting vangen aan op het moment dat FlowFit B.V. het inschrijfformulier heeft ontvangen. Het actieve abonnement bij Flow Fit B.V. en de automatische incasso door Flow Fit B.V. vangen aan op de ingangsdatum zoals op het inschrijfformulier/online aangegeven is.
 3. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één maand vanaf de ingangsdatum, die zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend wordt omgezet naar een lidmaatschap voor onbepaalde tijd en daarna maandelijks opzegbaar is.
 4. De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. Flow Fit B.V. mag de overeenkomst met een lid tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien een lid/deelnemer zich onrechtmatig heeft gedragen tegen een werknemer en/of lid van Flow Fit B.V. of onder invloed is van alcohol, verdovende middelen en/of andere stimulerende middelen.

Artikel 3: Beëindiging of wijziging lidmaatschap

 1. Een abonnement wijzigen kan alleen schriftelijk aangevraagd worden op de locatie of via de mail o.v.v. voor- en achternaam, adres, geboortedatum en de gewenste wijziging.
 2. Het opzeggen van een abonnement kan alleen schriftelijk op de locatie of via de mail o.v.v. voor- en achternaam, adres, geboortedatum en de reden van opzegging. Na ontvangst van een bevestiging van de opzegging is deze pas definitief. Mocht er binnen 5 dagen geen bevestiging zijn ontvangen neem dan contact op met Flow Fit B.V.
 3. De opzegtermijn van een lidmaatschap betreft 1 volle kalendermaand.
 4. Indien er sprake is van achterstallige betaling, dient deze eerst te worden voldaan, voordat men kan opzeggen.

Artikel 4: Ziekte, blessure of zwangerschap

 1. Bij ziekte, blessure of zwangerschap kan het abonnement tijdelijk stopgezet worden. 
 2. Bevriezen van het abonnement anders dan genoemd bij art.4.1 is mogelijk voor een periode van max. 2 maand eenmaal per jaar. Na bevriezing loopt het abonnement automatisch weer door. Er worden geen inschrijfkosten berekend.
 3. Bij opnieuw aanmelden na ziekte, blessure of zwangerschap worden er geen inschrijfkosten berekend. 

Artikel 5: Tarieven

 1. De actuele tarieven van Flow Fit B.V. staan vermeld op de website; www.flowfit.nl
 2. Bij inschrijving worden er éénmalig €20,00 inschrijfkosten gerekend.
 3. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen en rond de eerste van de maand geïncasseerd via een automatische incasso.
 4. Eventuele prijswijzigingen worden minimaal 4 weken van tevoren bekend gemaakt aan de leden.
 5. Bij een niet tijdige betaling wordt deze met de eerstvolgende incasso meegenomen en 5,- euro aan administratiekosten gerekend.

Artikel 6: Lesrooster en aan- en afmelden voor lessen

 1. Leden kunnen alleen deelnemen aan lessen, waarvoor zij zich hebben ingeschreven, of hebben aangemeld via de online Flow Fit B.V. Web App. 
 2. De Flow Fit B.V. Web App werkt met credits. Binnen de Flow Fit B.V. Web App is dit een soort betaalmiddel. Een lid ontvangt credits passend bij het gekozen abonnement. 
 3. Bij elk type abonnement ontvangt het lid een bepaalt aantal credits, die hij/zij gedurende een bepaalde periode kan besteden. Het lid bepaalt wanneer hij/zij de credits besteed. 
 4. Aanmelden kan tot 1 uur vóór aanvang van de les. Per aanmelding wordt 1 credit in mindering gebracht. Wanneer een lid zich aanmeldt voor een volgeboekte les, dan wordt hij/zij automatisch voor die les op de wachtlijst geplaatst. 
 5. Zodra een lid zich heeft afgemeld voor een activiteit, schuift de eerste persoon op de wachtlijst automatisch door naar de beschikbaar gekomen plek in de les. Op dat moment wordt 1 credit in mindering gebracht. Via de app én de mail ontvangt het lid een bericht dat hij/zij welkom is in de les.
 6. Wanneer een lid zich afmeldt tot 2 uur vóór aanvang van de les, dan krijgt hij/zij zijn/haar les-credit teruggestort. Bij afmelden minder dan 2 uur vóór aanvang van de activiteit, komt de credit te vervallen.
 7. Flow Fit B.V. behoudt zich het recht voor het lesrooster te wijzigen. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. 
 8. Flow Fit B.V. behoudt zich het recht voor een les te annuleren, indien deze ten gevolge van afmeldingen minder dan 4 deelnemers heeft. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. 
 9. Wij zijn gesloten op officiële feestdagen (Goede vrijdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1 en 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag). Aangepast rooster in juli, augustus en schoolvakanties.
 10. Lessen op officiële feestdagen kunnen niet worden ingehaald.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

 1. Flow Fit B.V. is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van of aan goederen van leden of derden in of rondom het gebouw, dan wel daaruit voortvloeiende kosten.
 1. Flow Fit B.V. stelt zich in geen geval aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel van haar leden/deelnemers of derden.
 2. Kleding en waardevolle spullen dienen in de gratis ter beschikking gestelde afsluitbare lockers in de kleedkamers opgeborgen te worden.
 3. Noodvoorzieningen mogen enkel en alleen worden gebruikt in geval van nood.

Artikel 8: Privacy

 1. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Flow Fit B.V. gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Ons Privacy Statement staat vermeld op onze website.

Artikel 9: Klachten en informatieverplichtingen

 1. Eventuele gebreken aan apparaten, douches en andere voorzieningen graag melden bij de instructeur.
 2. In geval van klachten met betrekking tot Flow Fit B.V. dient het lid zich in eerste instantie te wenden tot de instructeur en in tweede instantie tot Flow Fit B.V. (info@flowfit.nl)
 3. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk of via mail te worden doorgegeven.

Artikel 10: Overig

 1. Een mobiele telefoon mag alleen gebruikt worden voor sport gerelateerde doeleinden, telefoneren is niet toegestaan.
 2. Voor het maken van foto’s en video’s dient voorafgaande toestemming gevraagd te worden aan de aanwezige instructeur.
 3. Het dragen van schone en frisse kleding is verplicht.
 4. Tijdens het sporten is het gebruik van een handdoek verplicht.

Artikel 11: Tot slot

 1. Op alle door Flow Fit B.V. afgesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.
 3. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, bepaalt de directie van Flow Fit B.V.